1. Oy adym (My Gray Horse)
2. Tozhu kyzy (Tozhu Girl)
3. Chorumal Bodum (I Am A Traveler)
4. Kozhamyk (Ditty)
5. Chedi tei (Seven Hills)
6. Tyva kyztar (Tuvan Girls)
7. Takh-pakh chaskhy tan (Spring Breeze)
8. Bai-la mongun (Rich Silver Mountain)
9. Oi moroz (O Frost)
10. Sambazhyktyn-yry (Song Of Sambazhyk)
11. Khary hyigy (The Call)
12. Aldyn dashka (The Golden Cup)

Albert Kuvezin & Yat-Kha 2000 / 2017

Price
15,00 €
Availability
In stock
YAT-KHA: Aldyn Dashka

YAT-KHA: Aldyn Dashka